Кои строежи са ІV и V категория

Строежи от четвърта и пета категория по реда на Закона за устройство на територията са частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа и съоръженията към тях, жилищни и смесени сгради с ниско или средно застрояване, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв. м и от 1000 до 5000 кв. м, производствени сгради, инсталации, съоръжения и прилежащата им инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с ниско застрояване и други.

Сравни офертите

Сравни