Сайтът на ЕВРОДОМ недвижими имоти, Стара Загора- www.eurodom.bg ( www.евродом.бг ) не е портален сайт. Той е фирмен сайт на ЕВРОДОМ ООД, град Стара Загора. Всеки потребител има възможност да подава безплатно обяви за търсене и предлагане на недвижими имоти в сайта, без ограничение в броя им, според условията, посочени по долу:

Подадените обяви не се публикуват директно в сайта на ЕВРОДОМ, а се проверяват от администратор/ и. Всеки интернет потребител, подал оферта за предлагане или заявка за търсене на недвижим имот се съгласява съдържанието им да бъде публикувано в този сайт и предоставяно от ЕВРОДОМ на трети лица, посредници или крайни клиенти, с цел реализиране от потребителя на желаната сделка с недвижим имот.

В тези случаи ЕВРОДОМ не предоставя лични данни на потребителите, а единствено и само характеристики на офертата за предлагане или заявката за търсене на недвижим имот.

Всеки интернет потребител, подал (предложил) оферта за недвижим имот или заявил търсене на имот в сайта на ЕВРОДОМ се счита за уведомен, че може да му бъде предложено да сключи договор, по силата на който ЕВРОДОМ – като професионален посредник при сделки с недвижими имоти има право на комисионно възнаграждение при реализиране на сделка с предложения или търсения недвижим имот. Размерът на възнаграждението, както и условията, при които то се заплаща се уговарят в самия договор. В случай, че потребителят откаже да сключи такъв договор, ЕВРОДОМ може да премахне предложената оферта или заявка от своя сайт.

В такива случаи потребителите не могат да заявяват претенции към ЕВРОДОМ за причинени вреди и пропуснати ползи, както и всякакви други финансови претенции.

ЕВРОДОМ не се задължава да мотивира пред потребителите отказа си да публикува подадена оферта или заявка. Брокерите и администраторите имат право да премахнат във всеки един момент вече публикувана оферта за недвижим имот, ако в процеса на работата по нея установят, че съдържанието й не отговаря на истината или на фирмената концепция за работа с оферти за предлагане или заявки за търсене на недвижими имоти.

ЕВРОДОМ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие не публикуването или премахването на оферти или заявки от своя сайт. С подаването на обявата си Вие декларирате, че сте запознати с условията за публикуване на оферти.

Направи заявка тук:

Добави имот

„ЕВРОДОМ“ ООД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (наричан по-долу „ОРЗД“) и Закона за защита на личните данни (наричан по-долу „ЗЗЛД“). Преди да направите вашата заявка, моля запознайте се с Политика за поверителност и защита на личните данни

Сравни офертите

Сравни
Онлайн Асистент

Онлайн Асистент

I will be back soon

Онлайн Асистент
Здравейте 👋
Започни чат:
chat