Настоящите правила за използване уреждат взаимоотношенията между „ЕВРОДОМ”ООД, наричано за краткост по- долу ЕВРОДОМ и всяко физическо лице наричано за краткост по- долу Потребител, посетило сайта и използващо услугите предоставени от ЕВРОДОМ.

 •  
 • Настоящите правила са публикувани на всяка една страница в интернет сайта на ЕВРОДОМ и се считат за приети от страна на потребителя от момента на посещението му на която и да е от тези страници.
 •  
 • За всяко доказано неспазване на тези правила ЕВРОДОМ има право да търси правата си по съдебен път.
 •  
 • Потребителя има право да използва за лична (некомерсиална) употреба информацията в сайта, както и услугите предоставени чрез него.
 •  
 • Потребителят няма право да разпространява информация от сайта чрез друг вид медии, без знанието и съгласието на ЕВРОДОМ.
 •  
 • Потребителят няма право да събира информация от сайта на ЕВРОДОМ, ако същата ще се използва за неправомерни и неетични цели, нарушаващи законите на Република България, нарушаващи неприкосновеността на личността, както и за попълване на пощенски списъци, спам, неоторизиран достъп и ограничаване на достъпността на сайта за останалите потребители.
 •  
 • ЕВРОДОМ се задължава да не предоставя лични данни и информация, събирана чрез сайта, на трети лица и организации, с изключение на случаите на нарушаване на тези Правила или Законите на РБ, като в тези случаи може да предоставя на компетентните органи цялата налична информация за действията и самоличността на Потребителя.
 •  
 • ЕВРОДОМ не отговаря пред Потребителя за:
 •  
 • – загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат от ползване на услуги чрез интернет сайта на ЕВРОДОМ, както и за невъзможността да се ползват тези услуги;
 • – неспособност на Потребителя да ползва всяка една отделна услуга;
 • – прекъсване на достъпа до сайта и услугите предоставяни чрез него;
 •  
 • ЕВРОДОМ запазва правото си да променя едностранно съдържанието на този документ без предварително известие.
 •  
 • За всички неуредени в този договор въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.
 •  
 • При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.

Сравни офертите

Сравни
Онлайн Асистент

Онлайн Асистент

I will be back soon

Онлайн Асистент
Здравейте 👋
Започни чат:
chat