Разпореждането с жилищен имот- само със съгласието на двамата съпрузи!

Собствениците на жилищен имот, който е придобит преди брака или е получен по наследство и съответно е собственост само на единия съпруг често не знаят, че е нужно съгласието и на другия, за да продадат жилището си.
Този въпрос е засегнат в член 26 от Семейния Кодекс:
Чл. 26. Действията на разпореждане със семейното жилище – лична собственост на единия съпруг, се извършват със съгласието на другия, ако двамата съпрузи нямат друго жилище – обща собственост или лична собственост на всеки един от тях. Когато липсва съгласие, разпореждането се извършва с разрешение на районния съдия, ако се установи, че не е във вреда на ненавършилите пълнолетие деца и на семейството.
Законът защитава на първо място семейството, а след това собствеността.
Обърнете внимание, че този въпрос засяга само жилищни имоти. Ако имотът е нежилищен не се изисква такова съгласие.

Сравни офертите

Сравни