Понятия

Акт 14

Обикновено това са сгради завършени на груб строеж. Те са без поставени врати или дограма, но имат изграден покрив. Акт 14 е удостоверение по член 181, алинея 2, за заверен груб стоеж.

Aкт 15
Завършени сгради с довършителни работи. Акт 15 е документ, който се подписва от собственика, когато приеме обекта си напълно завършен от инвеститора.

Акт 16
Акт 16 е разрешение за ползване. При жилищните сгради той дава гаранция, че конструкцията е годна за обитаване от хора и това няма да навреди на живота им. Той се издава, след като се установи, че строителството е напълно съобразено с одобрения инвестиционен проект.

Груб строеж
Груб строеж е сграда, на която са изпълнени основните ограждащите страни и покрива.

Право на строеж и Отстъпено право на строеж
Отстъпено право на строеж има, когато дадено лице придобива собственост върху сграда или отделен обект в сграда, без да придобива собственост върху земята, върху която тя е построена.

Капаро
Капарото представлява парична сума, която едната страна дава на другата при сключването на договор с цел да потвърди желанието си за сключване на съответния договор. Ако сключването на съответния договор не се състои по вина на страната, получила капарото, тя го губи и другата страна го получава, обикновено в двоен размер. В случаите на сделки с имоти, капарото обикновено е в размер на 10% и е част от цената на сделката.

Предварителен договор

Предварителният договор е самостоятелен вид договор, чрез който страните подготвят сключването на окончателен договор, поради което законът изисква предварителният договор да съдържа всички уговорки за съществените условия на окончателния договор. Тъй като чрез сключването на предварителен договор се подготвя сключването на окончателния договор за придобиване право на собственост върху недвижим имот, изискването за начина на индивидуализация на имота в предварителния договор се обуславя от причината, поради която страните са решили да сключат предварителен договор, а не направо окончателен такъв. В този смисъл е прието, че в предварителен договор е достатъчно всяко описание, което прави възможна идентификацията на имота с оглед отношенията между страните и обстоятелствата при извършването на сделката.
Законовият текст, който урежда в пълен обем взаимоотношенията между страните при подписване на предварителен договор се съдържа в чл.19, ал.2 от ЗЗД.

Тежест на имот
Тежестта на имота представлява финансово задължение, с което имотът е обременен (обикновено – ипотека), като при промяна на собствеността тежестта на имота се прехвърля заедно с него и преминава към новия собственик.

Проверка за тежести на имот
Проверката за тежести се прави в Агенцията по вписвания. Обикновено тя се прави в писмена форма – в документ, отразяващ историята на имота и всички действия, които са правени във връзка с него. Може да се направи и устно – в Агенцията по вписвания или дистанционно – от компютър със заплатен достъп до системата на АП.

Данъчната оценка
Данъчната оценка на имота се определя от данъчен орган по норми, отчитащи вида на имота, местонахождението, площта, конструкцията и овехтяването.

Застроена площ
Застроена площ е тази, ограничена от външните очертания на ограждащите стени на имота (първия надземен етаж или на полуподземния етаж). В застроената площ на приземно ниво не се включват тераси, външни стълби и стълбищни площадки, рампи, гаражи и др.

Разгъната застроена площ – РЗП
Разгъната застроена площ е сборът от застроените площи на всички етажи. В разгънатата застроена площ се включват и застроените площи в подпокривното пространство на сградите, когато са предвидени за жилища, ателиета и кабинети. В застроената площ на надземните етажи се включва цялата площ на балконите, лоджиите и терасите.
В РЗП не се включват етажите под терена и застроените площи в подпокривните пространства на сградите, ако са тавански складови помещения.
Пример: При къща на два идентични етажа от по 68 кв.м, разгънатата застроена площ е сбор от двата, т.е. 136 кв.м.

Идеални части
Правото на собственост върху определена вещ може да принадлежи на повече от едно лице. Тогава възникват отношения на съсобственост. Всеки от съсобствениците притежава идеална част от вещта. Идеална част от недвижим имот може да се продаде на трето лице, само ако останалите съсобственици откажат да я закупят при същите условия. Идеалната част може да стане реална след делба на имота, ако същият е делим. Собствениците на апартаменти в жилищни сгради обикновено имат и процент идеални части от площта на парцела, на който е построена сградата а и от общите части на самата сграда.

Пазарна цена
Цената на даден имот, която се определя според търсенето или предлагането на пазара.

Пазарна оценка
Оценка, направена от лицензиран оценител отчитайки особеностите на имота и конюнктурата на пазара. Обикновено банките при отпускане на кредит за покупка на имот, изискват пазарна оценка, която се прави от професионален оценител и се заплаща на него.

Нотариални такси
Нотариалните такси са няколко вида. Обикновените такси се събират за услуги, описани в тарифата на нотариусите и не зависят от материалния интерес или изразходваното време. Вторият вид нотариални такси се събират според удостоверявания материален интерес, като процент от сумата, визирана в услугата, която нотариусът извършва. Третият вид такси се събират в съответствие с изразходваното време според тарифа за почасово заплащане на нотариуса. Нито една от тези такси не е обект на влияние от страна на консултантите по недвижими имоти. Тези такси се заплащат на нотариуса.

Сравни офертите

Сравни