Предварителен договор

Предварителният договор е самостоятелен вид договор, чрез който страните подготвят сключването на окончателен договор, поради което законът изисква предварителният договор да съдържа всички уговорки за съществените условия на окончателния договор. Тъй като чрез сключването на предварителен договор се подготвя сключването на окончателния договор за придобиване право на собственост върху недвижим имот, изискването за начина на индивидуализация на имота в предварителния договор се обуславя от причината, поради която страните са решили да сключат предварителен договор, а не направо окончателен такъв. В този смисъл е прието, че в предварителен договор е достатъчно всяко описание, което прави възможна идентификацията на имота с оглед отношенията между страните и обстоятелствата при извършването на сделката.
Законовият текст, който урежда в пълен обем взаимоотношенията между страните при подписване на предварителен договор се съдържа в чл.19, ал.2 от ЗЗД.