Правила за използване
 • Настоящите правила за използване уреждат взаимоотношенията между „ЕВРОДОМ”ООД, наричано за краткост по- долу ЕВРОДОМ и всяко физическо лице наричано за краткост по- долу Потребител, посетило сайта и използващо услугите предоставени от ЕВРОДОМ.
 • Настоящите правила са публикувани на всяка една страница в интернет сайта на ЕВРОДОМ и се считат за приети от страна на потребителя от момента на посещението му на която и да е от тези страници.
 • За всяко доказано неспазване на тези правила ЕВРОДОМ има право да търси  правата си по съдебен път.
 • Потребителя има право да използва за лична (некомерсиална) употреба информацията в сайта, както и услугите предоставени чрез него.
 • Потребителят няма право да разпространява информация от сайта чрез друг вид медии, без знанието и съгласието на ЕВРОДОМ.
 • Потребителят няма право да събира информация от сайта на ЕВРОДОМ, ако същата ще се използва за неправомерни и неетични цели, нарушаващи законите на Република България, нарушаващи неприкосновеността на личността, както и за попълване на пощенски списъци, спам, неоторизиран достъп и ограничаване на достъпността на сайта за останалите потребители.
 • ЕВРОДОМ се задължава да не предоставя лични данни и информация, събирана чрез сайта, на трети лица и организации, с изключение на случаите на нарушаване на тези Правила или Законите на РБ, като в тези случаи може да предоставя на компетентните органи цялата налична информация за действията и самоличността на Потребителя.
 • ЕВРОДОМ не отговаря пред Потребителя за:
 1. загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат от ползване на услуги чрез интернет сайта на ЕВРОДОМ, както и за невъзможността да се ползват тези услуги;
 2. неспособност на Потребителя да ползва всяка една отделна услуга;
 3. прекъсване на достъпа до сайта и услугите предоставяни чрез него;
 • ЕВРОДОМ запазва правото си да променя едностранно съдържанието на този документ без предварително известие.
 • За всички неуредени в този договор въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.
 • При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.